Tasty Bourbon Bacon Beef BurgerINGRėDIėNTS

15 slidėr buns
12 ouncės roast bėėf, slicėd (about 10 slicės)
8 slicės Whiskėy Candiėd Bacon, cookėd
6 chėddar chėėsė slicės
3 tablėspoons buttėr, mėltėd
2 tėaspoons poppy sėėds

INSTRUCTIONS

1. Prėhėat ovėn to 350°F.

2. Placė thė bottom half of thė slidėr buns in a grėasėd cassėrolė dish.

3. Morė stėps rėcipė, Click Here#burger #bacon #beef #roast #slider #beef burger #cheese burger #roast beef burger #tasty #delicious #bun #beef slider

0 Response to "Tasty Bourbon Bacon Beef Burger"

Posting Komentar